2021.06.16 20:28 [2637960] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:27 [2637959] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:27 [2637958] invoke 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42 > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:26 [2637957] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:25 [2637956] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:24 [2637955] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:22 [2637954] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:21 [2637953] invoke 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42 > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:20 [2637952] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:19 [2637951] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:19 [2637950] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:18 [2637949] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:17 [2637948] invoke 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42 > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:16 [2637947] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:15 [2637946] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:12 [2637945] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:11 [2637944] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:11 [2637943] invoke 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42 > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:10 [2637942] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:09 [2637941] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:08 [2637940] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:07 [2637939] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:07 [2637938] invoke 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42 > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:06 [2637937] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:05 [2637936] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:05 [2637935] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:03 [2637934] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:01 [2637933] invoke 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42 > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:01 [2637932] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 20:00 [2637931] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:59 [2637930] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:57 [2637929] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:55 [2637928] invoke 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42 > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:54 [2637927] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:52 [2637926] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:51 [2637925] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:51 [2637924] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:50 [2637923] invoke 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42 > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:50 [2637922] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:47 [2637921] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:46 [2637920] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:44 [2637919] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:44 [2637918] invoke 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42 > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:43 [2637917] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:42 [2637916] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:42 [2637915] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:41 [2637914] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:40 [2637913] invoke 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42 > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:38 [2637912] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:38 [2637911] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:38 [2637910] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:37 [2637909] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:36 [2637908] invoke 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42 > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:35 [2637907] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:35 [2637906] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:34 [2637905] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:33 [2637904] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:32 [2637902] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:31 [2637901] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:30 [2637900] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:29 [2637899] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:27 [2637897] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:26 [2637896] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:25 [2637895] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:23 [2637894] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:22 [2637892] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:21 [2637891] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:20 [2637890] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:19 [2637889] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:18 [2637887] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:16 [2637886] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:14 [2637884] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:10 [2637882] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:09 [2637880] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:08 [2637879] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:07 [2637877] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:05 [2637876] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:05 [2637875] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:04 [2637874] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:03 [2637872] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:01 [2637871] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 19:01 [2637870] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:59 [2637869] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:57 [2637867] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:56 [2637866] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:54 [2637865] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:53 [2637864] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:52 [2637862] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:51 [2637861] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:50 [2637860] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:50 [2637859] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:48 [2637857] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:46 [2637856] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:45 [2637855] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:44 [2637854] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:42 [2637852] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:40 [2637851] invoke 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:40 [2637850] invoke 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:40 [2637849] invoke 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
2021.06.16 18:37 [2637847] invoke 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn > 3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 finalizeCurrentPrice()
...

github/deemru/w8io/8132310 
17.45 ms