3PKxUNzrYVxQKgVSne4CZeNjmyjGMELrM47 @ 2637994 (2021.06.16 20:59)

     1.96500000 Waves
     100.0000000 DogWhite
—————————————————————————————————————— 
     1510200.00 Emeel
      0.0000100 SeWe
  2021.06.16 20:59 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 20:57 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 20:56 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 20:55 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 20:55 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 20:54 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 20:53 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 20:51 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 20:50 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 20:49 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 20:49 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 20:48 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 20:48 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 20:47 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 20:46 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 20:45 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 20:44 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 20:43 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 20:42 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 20:40 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 20:40 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 20:38 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 20:37 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 20:36 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 20:36 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 20:35 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 20:33 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 20:33 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 20:32 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 20:31 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 20:29 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 20:29 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 20:28 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 20:28 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 20:27 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 20:27 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 20:26 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 20:25 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 20:24 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 20:22 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 20:21 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 20:20 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 20:19 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 20:19 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 20:18 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 20:17 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 20:16 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 20:15 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 20:12 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 20:11 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 20:11 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 20:10 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 20:09 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 20:08 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 20:07 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 20:07 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 20:06 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 20:05 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 20:05 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 20:03 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 20:01 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 20:01 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 20:00 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 19:59 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 19:57 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 19:55 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 19:54 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 19:52 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 19:51 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 19:51 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 19:50 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 19:50 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 19:47 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 19:46 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 19:44 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 19:44 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 19:43 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 19:42 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 19:42 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 19:41 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 19:40 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 19:38 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 19:38 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 19:38 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 19:37 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 19:36 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PHYJhQ7WzGqvrPrbE5YKutSGHo4K2JRg42
  2021.06.16 19:35 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 19:35 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 19:34 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 19:33 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 19:32 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 19:31 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 19:30 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 19:29 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 19:27 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 19:26 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
  2021.06.16 19:25 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P45UjCVkEAmt1fhCBT1KKsEx1yacRvDG8V
  2021.06.16 19:23 · invoke finalizeCurrentPrice() 3P668fL3YmMRajtfdengdu3Mkbz1PYjnSnV
  2021.06.16 19:22 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PLGyPgA9ERwiHfLkkvrVSdsV26qgdr3aqn
  2021.06.16 19:21 · invoke finalizeCurrentPrice() 3PGwbPHNob7iz2PpNXZ4Q17nwVXXnfJkucQ
...

github/deemru/w8io/8132310 
13.84 ms