{
  "senderPublicKey": "F4ssfQCqMkjQhQMCNT6q4bgpSPEDR455q64rqWqsz3GY",
  "amount": 650000,
  "signature": "4pKEM9MgvkpJhaASw2uXg2zGzwy4bwM5EprCXgRSDxms5jfCNLjwEKrd8U2V3kCykyBkq1qwYNdeRoKy8am8zmYv",
  "fee": 100000,
  "type": 4,
  "version": 1,
  "attachment": "",
  "sender": "3PFkxiXe7jXyutgjjfuzmB6waWvWsnV69kF",
  "feeAssetId": null,
  "proofs": [
    "4pKEM9MgvkpJhaASw2uXg2zGzwy4bwM5EprCXgRSDxms5jfCNLjwEKrd8U2V3kCykyBkq1qwYNdeRoKy8am8zmYv"
  ],
  "assetId": "AbAkmDYitAakgDgLY7vkvVijctYcKZTwVe7ZECftLnpv",
  "recipient": "3PAGPDPqnGkyhcihyjMHe9v36Y4hkAh9yDy",
  "feeAsset": null,
  "id": "FunmCxLoeMJgyEs2A5odfTWuaM7k38jAUuZCid4EoaPe",
  "timestamp": 1509020850632,
  "height": 725058
}

github/deemru/w8io/f26e308 
14.57 ms